דרשמה ץורע
:םוקמה
אוה
םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
.דרשמל רושקש אשונ לכב

-דיל דימ
דויצ תונקלו רוכמל
:שמושמ דרשמ
,םיבשחמ ,םוליצ תונוכמ
,הפקל םחימ ,תוספדמ
...טוהיר ,תוסרגמ

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-םישורד
,שדח דרשמל ת/בצעמ
,הריכזמ ,קינצופיש
.'וכו הקנמ-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "דיל דימ" רודמל וא
תולאשל חמשנ ןכ ומכ
.תושקבו
םכתעדוה חולשמ תעב
תא ונייצ ונילא
רודמה
םש
תא ופרצו שקובמה
.ןופלטה 'סמו םכמש
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל