.דרשמל רושקה אשונ לכב תועדומה חולב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://champion-sport.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.edwins.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.haifa-radio.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
12.06.04
055-598388
םע היעב לכב חרזאל לופיטו ץועיי
תביתכ) םייתלשממ תודסומ
םרוגל היינפ ,םיבתכמ
ידיימ ןורתפ ךות (יטנוולרה
21.06.04
08-9430426
תרשמ תשפחמ ינאו הילג ימש
.הביבסהו תובוחרב הריכזמ
.םוחתב ןויסינ לש הנש 15-כ ירוחאמ
הילג םע רשק רוציל אנ םיטרפל
07.07.04
tzur001@yahoo.com
,הינש די דיינ בשחמ שוכרל ןיינועמ
,IBM ל תופידע
17.07.04
09-9522955
טוהיר שוכרל תניינועמ הרבח
תונחלוש - הינש די ידרשמ
םיפדמ תוירפסו תוינורא ,םיימונוגרא
11.02.05
0528816651
ה תוביבסב שמושמ ןטק רב ינימ שפחמ
םדקהב תונפל אנ ריבס ריחמב רטיל 20
רכומ שי םא
11.02.05
052-3261875
see.net@spymac.com
.שמושמ ידרשמ דויצ שוכרל ןינועמ
.תונוראו תואסכ ןחלוש
24.11.06
036769230
0505370929--0509777462
bizua10@walla.com
תולק תודובעל ןויסינ םע קינצופיש שורד
,ןיינבה תועוצקמ לש בחר ןווגמב
םלוה רכש
ןג תמר
08.12.06
ori.einhorn@sequr.biz
שמושמ ידרשמ דויצ תונקל ןינועמ
.'וכו תונורא תונחלש
,תואנדס ,םינמא ,תונמוא -ןמוא .וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה