ונל ובתכ   םישורד   דיל דימ    תועדומ חול    ישאר ףד- דרשמה ץורע